دامینی بسیار ایده آل برای معرفی و فروش های گروهی و یا حتی نام شبکه ای اجتماعی باشد …